مقاله63
 • چه میشود اگر چیست؟ چه می شود اگر … یک تکنیک خلاقیت ساده، مختصر و سریع است. به این صورت که عبار ...

 • بارش فکری چیست؟ همه تکنیک های خلاقیت یک طرف، بارش فکری هم یک طرف.ا گه بخوای از کل خلاقیت ی چیزی یادب ...

 • تکنیک شکوفه نیلوفر آبی چیست؟ تکنیک شکوفه نیلوفر یک تکنیک موثر در حل مسئله است. البته به نظر من (محدث ...

 • تکنیک پی ام آی (p.m.i) چیست؟ (تکنیک های خلاقیت)

  تکنیک پی ام آی چیست؟ تکنیک پی ام آی یکی از تکنیک های خلاقیت است که در عین سادگی کمک می کند از جنبه ه ...

 • تکنیک توهم خلاق ، چیست؟ (تکنیک های خلاقیت)

  تکنیک توهم خلاق چیست؟ تکنیک توهم خلاق یکی از تکنیک های خلاقیت است که به ما کمک می کند به فراتر از آن ...

 • تکنیک چرا ، چیست؟ و چه نقشی در آموزش و ارتباط با نوجوانان دارد؟ (تکنیک های خلاقیت)

  تکنیک چرا ، چیست؟  تکنیک چرا ، یکی از تکنیک های ساده خلاقیت است که کمک می کند مسائلمان را حل کنیم. ح ...

 • تکنیک های خلاقیت : تکنیک DO IT چیست؟

  تکنیک های خلاقیت راه های میان حل مسئله و یا دستیابی به راه حل های ناب هستند. تکنیک DO IT ، یکی از ای ...

 • تکنیک های خلاقیت : تکنیک اسکمپر (SCAMPER) چیست؟

  تکنیک های خلاقیت : اسکمپر(SCAMPER) چیست؟ تکنیک های خلاقیت طیف گسترده ای دارند. یکی از تکنیک های خلاق ...

 • وقتی از فکر کردن خسته شدیم، چی کار کنیم؟

  وقتی از فکر کردن خسته شدیم، چی کار کنیم؟ خلاقانه بازی کنیم! برای خیلی از ما پیش آمده که گاهی از فکر ...

 • خلاقیت و نوآوری متفاوتند؟ آیا با کارآفرینی نسبتی دارند؟

  خلاقیت و نوآوری متفاوتند؟ آیا با کارآفرینی نسبتی دارند؟ خلاقیت و نوآوری دو مفهومی هستند که اغلب مشاه ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده